Voor alle artikelen die je bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. Daarnaast leveren wij 5 jaar garantie op al onze producten. Bekijk de voorwaarden van deze garantie hieronder. Deze garantie doet niets af aan de wettelijke garantie.

Wij behandelen onze producten zeer zorgvuldig en proberen ze altijd in goede staat te leveren. Toch kan er iets gebeuren waardoor je aanspraak moet maken op jouw garantie. Wanneer het gebrek binnen de garantie valt, dan zullen wij kosteloos zorg dragen voor reparatie of vervanging. Wij verzoeken je om beroep te doen op jouw garantie via [email protected].

Voorwaarden

  1. Ten aanzien van de door Resifence vermelde maten, gewichten, materiaalvermeldingen en andere bepalende gegevens, behoudt Resifence de gebruikelijke toleranties voor, zonder dat de klant daaraan enig recht kan ontlenen.

  2. De klant kan aanspraak maken op garantie in geval van gebrekkige kwaliteit van geleverde producten, ondeugdelijkheid van de verwerkte materialen en incompleetheid van het geleverde.

  3. Op de door Resifence geleverde zaken wordt garantie verleend voor materiaal- en fabricagefouten. Deze garantie houdt in dat Resifence de keuze is voorbehouden de ondeugdelijke onderdelen kosteloos opnieuw te leveren, of de door de klant betaalde prijs aan hem te restitueren onder terugname van de zaken.

  4. Ten aanzien van door Resifence bij derden betrokken materialen en/of producten, aangewend ter vervaardiging van zaken, gelden tegenover de klant de garantiebepalingen van de leveranciers van Resifence.

  5. Uitgesloten van garantie zijn in ieder geval, maar niet uitsluitend: meetfouten, normale (materiaalafhankelijke) slijtage, krimp, verkleuring, schade als gevolg van oneigenlijk gebruik, eigenhandig aanpassen, gebruik in niet geschikte ruimtes, schade als gevolg van reinigingsmiddelen of onjuist reinigen en gevolgschade.

  6. Bij een tijdig ingediende klacht dient de klant Resifence in de gelegenheid te stellen om onderzoek te doen naar de gegrondheid van de klacht. Bij een gegronde klacht verleent de klant aan Resifence een redelijke termijn voor herstel of vervanging van het product.